fbpx

Bookclub | Cas Mudde: Η ακρoδε­ξιά σήμερα

Bookclub | Cas Mudde: Η ακρoδε­ξιά σήμερα

Το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών – Μάρκος Δραγούμης (ΚΕΦίΜ) στο πλαίσιο των καθιερωμένων του μηναίων βιβλιοπαρουσιάσεων, σας προσκαλεί την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου στις 19:00 στη διαδικτυακή συζήτηση που διοργανώνει με αφορμή την κυκλοφορία στα ελληνικά του βιβλίου του Cas Mudde Η ακροδεξιά σήμερα (Επίκεντρο, 2020).

Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι οι:  

  • Γιάννης Οικονόμου, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πρώην Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ και Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας
  • Νάσος Ηλιόπουλος, Eκπρόσωπος Τύπου ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης “Ανοιχτή Πόλη” στον Δήμο Αθηναίων 
  • Πέτρος Παπασαραντόπουλος, Συγγραφέας και εκδότης 

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Γιώργος Αρχόντας, υπεύθυνος εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΚΕΦίΜ.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν: 

  • Τι χαρακτηριστικά έχει η ανάδυση / κανονικοποίηση της ακροδεξιάς στη Δύση και πόσο μόνιμο χαρακτήρα έχει αυτό το φαινόμενο; 
  • Πόσο απειλείται η φιλελεύθερη δημοκρατία και τα ευρωπαϊκά κεκτημένα; 
  • Μετακινείται όντως η ευρωπαϊκή κεντροδεξιά σε ακροδεξιές θέσεις και ρητορική; 
  • Τι σηματοδοτεί η ήττα του Τραμπ στις ΗΠΑ και στον κόσμο, και η καταδίκη της ΧΑ στην Ελλάδα; 
  • Ποιες είναι οι πολιτικές προτεραιότητες για την ανάσχεση της ακροδεξιάς και του εξτρεμισμού; 

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και θα προβληθεί ζωντανά από τα κανάλια του ΚΕΦίΜ στο Facebook και στο YouTube.

Επιλέξτε την υπενθύμιση για να λάβετε ειδοποίηση με την έναρξη της ζωντανής προβολής.

Λίγα λόγια για το βιβλίο 

Η ακρoδε­ξιά επα­νήλ­θε δρι­μεία. Με­τά από αρ­κε­τές δε­κα­ε­τί­ες στο πο­λι­τι­κό πε­ρι­θώ­ριο, η ακρο­δε­ξιά πο­λι­τι­κή εμ­φα­νί­στη­κε και πά­λι στην κε­ντρι­κή πο­λι­τι­κή σκη­νή. Τρεις από τις με­γα­λύ­τε­ρες δη­μο­κρα­τί­ες στον κό­σμο -η Βρα­ζι­λία, η Ιν­δία και οι Ηνω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες- έχουν τώ­ρα έναν ρι­ζο­σπά­στη δε­ξιό ηγέ­τη, ενώ τα ακρο­δε­ξιά κόμ­μα­τα εξα­κο­λου­θούν να αυξά­νουν τις επι­δό­σεις τους και να έχουν ολο­έ­να και πε­ρισ­σό­τε­ρη υπο­στή­ρι­ξη στην Ευρώ­πη. 

Σε αυτό το επί­και­ρο βι­βλίο, ο Cas Mudde, κα­θη­γη­τής Δι­ε­θνών Σχέ­σε­ων στο Πα­νε­πι­στή­μιο της Georgia και στο Κέ­ντρο Ερευ­νών για τον Εξ­τρε­μι­σμό στο Πα­νε­πι­στή­μιο του Όσ­λο, ένας από τους πλέ­ον  διακεκριμένους ειδι­κούς επί θεμάτων πολιτικού εξτρεμισμού πα­γκο­σμί­ως, προ­σφέ­ρει μια συ­νο­πτι­κή επι­σκό­πη­ση του τέ­ταρ­του κύ­μα­τος της με­τα­πο­λε­μι­κής ακρο­δε­ξι­άς πο­λι­τι­κής, δι­ε­ρευ­νώ­ντας την ιστο­ρία, την ιδε­ο­λο­γία, την ορ­γά­νω­ση, τις αιτί­ες και τις συ­νέ­πει­ες, κα­θώς και τις αντι­δρά­σεις της κοι­νω­νί­ας των πο­λι­τών, του κομ­μα­τι­κού συ­στή­μα­τος και των κρα­τι­κών δρώ­ντων στις προ­κλή­σεις που θέ­τουν οι ιδέ­ες και η επιρ­ροή της. Αυτό που ορί­ζει αυτή την πρό­σφα­τη ακρο­δε­ξιά ανα­γέν­νη­ση, σύμ­φω­να με τον Mudde, είναι η είσο­δός της στην κυ­ρί­αρ­χη πο­λι­τι­κή τά­ση και η κα­νο­νι­κο­ποί­η­σή της στο σύγ­χρο­νο πο­λι­τι­κό το­πίο. Αμ­φι­σβη­τώ­ντας την ορ­θό­δο­ξη σκέ­ψη σχε­τι­κά με τη σχέ­ση ανά­με­σα στη συμ­βα­τι­κή και την ακρο­δε­ξιά πο­λι­τι­κή, ο Mudde προ­σφέ­ρει μια σύν­θε­τη και δι­ο­ρα­τι­κή εικό­να μι­ας από τις βα­σι­κές πο­λι­τι­κές προ­κλή­σεις της επο­χής μας. 

Share